Vandafledning og forslag til dræn

De senere år har været meget våde. Især vinteren 2023/24 havde megen nedbør. I kalenderåret 2023 havde vi – trods en tør forsommer – 1045 mm regn i Aarhus. Hertil kom 183 mm i januar – februar 2024. Normalen ligger på ca. 600 mm og seneste højdespringer var 2015 med 854 mm.

Vi mærkede det alle sammen; men allermest på sydsiden af Skodshøjen, hvor terrænet skråner ned mod husene. Her er billeder fra Skodshøjen 81, hvor vand er en tilbagevendende begivenhed. Men også den blokken Skodshøjen 1-13 oplevede problemer.

I god tid inden grøntmødet 2023 blev der stillet et forslag om dræning. Det blev vedtaget. Der var 20, der stemte for, 13 der stemte imod – og 4, der undlod at stemme.

Efterfølgende runddelte grundejerforeningens grøntudvalg et notat, der stiller tvivl om legaliteten i det vedtagne forslag.

Hører vandafledning ind under almindelig vedligehold af de grønne arealer?

Grundejerforeningens bestyrelse har følgende kommentarer til GGU’s indledning:

Det er korrekt, at grundejerforeningen ikke kan bestemme andet end det, der er tinglyst via deklaration på grundejernes matrikler.

Spørgsmålet er om begrebet “vedligehold” inkluderer vandafledning. Til det skriver Aarhus Kommunes tekniske forvaltning:

Det er Teknik og Miljøs opfattelse og tilgang at etablering af dræn i fællesarealer hører til alm. vedligeholdelse af grønne rekreative arealer. Dræningsopgaver indgår således også i opgaveporteføljen for kommunens grønne driftsafdeling.
Hvis Fredensbjergparkens Grundejerforening beslutter sig for at igangsætte projektet som beskrevet, vil Teknik og Miljø ligeledes og i henhold til aftalen mellem Fredensbjergparkens Grundejerforening og Aarhus Kommune, opkræve denne éngangsforhøjelse af grundejernes årlige bidrag til renholdelse og vedligeholdelse af fællesarealerne med 500 kr.”

Analogt med, at Aarhus Vand for en halv snes år siden etablerede dræn sydvest for den første blok på Skodshøjen (1-13).

Er dræn den rigtige løsning?

Drænet ud for Skodshøjen 1-13 forhindrede ikke vandet i at stå højt i haverne.

Bestyrelsen har haft en telefonsamtale med en rådgivende ingeniør. Uden beregning. Hans virksomhed rådgiver; men etablerer ikke anlæg.

Inden vi går videre med et projekt, så er erfaringen fra de forløbne vintre, at vi skal starte med at få en skriftlig tilladelse fra Aarhus vand til at til slutte dræn til regnvandsledningen. Det vil være spild af vores penge og deres tid at gå videre med rådgivning uden denne tilladelse, fordi Aarhus Vand er karrig med tilslutningstilladelser.
Når vi har tilladelsen i hus, kan vi diskutere et projekt. Ingeniøren ville nødig gå i detaljer uden en besigtigelse.
Drænprojektet har det mulige problem, at det ikke nødvendigvis sikrer, at alt overfladevand kommer ned til drænrøret. Specielt i perioder som den forløbne vinter, hvor der flere gange kom meget regn oveni en lang periode med regn. Dette kan muligvis løses ved at kombinere med overfladeafledning til en brønd.
Et LAR projekt i sig selv – på samme sted – troede ingeniøren lidt mindre på. Det er et svært sted med kraftig hældning. Det vil ikke forhindre en situation, som den vi har haft i 2023/24, hvor jorden var mættet. Et LAR anlæg skal også have et afløb af en eller anden art.