Om foreningen

Lige siden de første boliger blev opført, har Højene været attraktive for børnefamilier: Grønne områder, cykelafstand til Aarhus centrum, masser af sportsmuligheder, tæt ved indkøb og ufarlig skolevej. De første huse blev opført i 1968 - de sidste i 2005. Husenes udvendige form blev fastlagt af arkitektfirmaet Friis og Moltke.
Skønt boligerne på Højene er forskellige i størrelse og indretning, har de et klart fællespræg. Blandt andet for at understrege og understøtte dette fællespræg, fortæller Grundejerforeningen her om Højenes historie og traditioner, så nye tilflyttere - og måske også nogle "gamle" beboere - får en fornemmelse af ideerne bag byggeriet og stedet.
Husene fremstår udadtil arkitektonisk ensartede med vandrette betonlinjer, flade tage, lyse mursten og sort træværk. Der er dog store individuelle forskelle på husenes indretning.
Her kan du læse referater fra vores årlige generalforsamling samt vedtægter og deklarationen som gælder for foreningen. 

Grundejerforeningen i Fredensbjergparken spiller en vigtig rolle i områdets liv. Den er beboernes kontakt til myndighederne, den laver fællesarrangementer for børn og voksne, den står bag denne hjemmeside, og den råder over mange redskaber, værktøjer og andre faciliteter, som medlemmerne kan låne.

Foreningen, der blev stiftet i 1970, står for kontakten til de offentlige instanser og har en aftale med Aarhus Kommune om, at alle henvendelser fra beboerne vedrørende området bliver sendt til udtalelse i foreningen. Foreningen har endvidere fra kommunen fået uddelegeret ansvaret for vedligeholdelse og beplantning af fællesarealerne.

I løbet af året arrangerer Grundejerforeningen arbejdslørdag (hvor der ryddes op på fællesarealerne), fastelavn, skt. Hans og det sidste skud på stammen er et årligt loppemarked(midt august). Alle er velkommen ved disse arrangementer.

På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, der på normal vis konstituerer sig med formand, eventuel næstformand og kasserer. På generalforsamlingen kan alle relevante emner drøftes, f.eks. indkøb og brug af fælles faciliteter som festtelt, trailer osv. Grøntplejen af området behandles på et særskildt møde der som regel ligger i start/midt november. Foreningen har en række udvalg til at tage sig af enkeltområder.

Medlemskab
Som beboer i Fredensbjergparken anbefales det, at man melder sig ind i grundejerforeningen. Medlemskab er ikke pligtigt medmindre medlemskabet er tinglyst på ejendommen. Kontakt foreningen hvis du er i tvivl formand8240@gmail.com
Foreningen varetager en række fælles interesser for ejerne, bl.a. står foreningen for kontakten til Aarhus kommune vedrørende vedligeholdelse af veje og grønne områder, ligesom foreningen arrangerer en række fælles aktiviteter, hvor du får mulighed for at møde dine naboer. 

Fællesudgifter
Hvert år opkræves et kontingent (350 kr) til dækning af fællesudgifter i grundejerforeningen, bl.a. drift af denne hjemmeside og fælles aktiviteter. Betaling sker via bankoverførsel eller girokort - kontakt foreningens kasserer og hør nærmere.

Hvad siger deklarationen
For alle beboerne i Fredensbjergparken gælder en tinglyst deklaration fra 8.marts 1967 (uanset om man er medlem af grundejerforeningen eller ej).
Deklarationen indeholder en række detaljeorienterede bestemmelser. F.eks. må plankeværker ikke være højere end de tilstødende mure, altanrækværket skal være af sorte planker, og i haven må der ikke vokse træer, der generer naboerne ved at skygge.
Andre bestemmelser er bredere, men grundtanken med deklarationen er, at området skal bibeholde et fælles præg.

Læs om årshjulet for foreningen her.
Du kan altid kontakte os hvis du har spørgsmål på formanden8240@gmail.com