Information til ejendomsmæglere ved forespørgsel om grundejerforening

(Inddeling baseret på formular autoriseret af Dansk Ejendomsmæglerforening)

1. Oplysninger om medlemskab af foreningen

1.1. Der er formelt set ikke medlemspligt. Såfremt den nuværende ejer af ejendommen er medlem af grundejerforeningen, vil medlemskabet dog være pligtigt for alle fremtidige ejere af ejendommen, jf. foreningens vedtægters § 16. For at tydeliggøre dette, vil medlemsskabet blive tinglyst på de enkelte matrikler i løbet af 2018. Udgiften hertil afholdes af foreningen, ikke den enkelte grundejer. 

2. Udgifter til grundejerforeningen

2.1. Kontingent til grundejerforeningen fastsættes på foreningens årlige generalforsamling, der afholdes i oktober måned. Kontingentet udgør årligt kr. 350. Kontingentet opkræves primo januar og dækker perioden fra 1. september (året før) til 31.august.

Der betales derudover ca. 2.250 kr. årligt til pleje af de grønne fællesarealer. Opkrævning sker primo januar og dækker kalenderåret før. Der er ikke siden seneste generalforsamling truffet beslutninger, som medfører forhøjelse af grundejerforeningskontingentet.

2.2. Forespørgsel om ejeren er i restance rettes til foreningens kasserer (ug@askt.dk).

2.3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer fællesgæld.

2.4. Der betales ikke indskud i foreningen.

2.5. Der skal ikke betales gebyrer til foreningen i forbindelse med overdragelsen. 

3. Antenneforening

3.1 - 3.5 Grundejerforeningen driver ikke en antenneforening 

4. Øvrige oplysninger

Formand og kasserer: Se venligst menupunktet Bestyrelse.

 

5. Seneste regnskab og budget, generalforsamlingsreferater, vedtægter og ordensreglement

Følgende dokumenter kan findes via nedenstående links:
 

Seneste generalforsamlingsgodkendte regnskab og   budget for grundejerforeningen

Klik her

   

Grundejerforeningens vedtægter

Klik her

Ordensreglement for grundejerforeningen

Ordensregler kan findes i deklarationen af 8.3.1967


6. Supplerende oplysninger 1

Yderligere spørgsmål der ønskes besvaret kan stiles til foreningens formand formand8240@gmail.com 

7. Supplerende oplysninger 2

Foreningen benytter i størst muligt omfang elektronisk kommunikation f.eks. indkaldelse til og referat fra generalforsamling etc. og opfordrer derfor nye medlemmer til at oplyse e-mailadresse til foreningens formand og tilmelde sig nyheder fra hjemmesiden.

Foreningens hjemmeside Fredensbjerg.dk rummer en "opslagstavle" for foreningens medlemmer, som kan benyttes til at debattere forskellige emner eller til at komme med forslag og oplysninger, der kan være til gavn for andre medlemmer.

Betaling af kontingent kan finde sted via Betalingsservice eller ved betaling af indbetalingskort i netbank.

Grundejerforeningen opfordrer medlemmerne til at være tilmeldt Nabohjælp.